სს ფოსტა ფეი რეგისტრირებულია ა.შ.შ. შიდა შემოსავლების სამსახურში, იმისათვის, რათა შესაბამისობაში იყოს აქტთან უცხოური ანგარიშის
საგადასახადო შესაბამისობის შესახებ (FATCA), როგორც ანგარიშვალდებული უცხოური ფინანსური დაწესებულება IGA მოდელ 1-ის შესაბამისად.
სს ფოსტა ფეის გლობალური საშუამავლო იდენტიფიკაციის ნომერი (GIIN) არის YWPTXX.99999.SL.268.

მენიუ